OPEK: 2045-nji ýyla çenli nebit iň köp isleg bildirilýän ýangyç bolup galar

OPEK: 2045-nji ýyla çenli nebit iň köp isleg bildirilýän ýangyç bolup galar

Nebit gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýynyň artýandygyna garamazdan, uzak wagtlap iň köp sarp edilýän ýangyç bolar, şeýle-de bolsa onuň global sarp edişdäki paýy azalar. Şeýle netijeler OPEK-iň World Oil Outlook (WOO) uzak möhletleýin çaklamasyndan gelip çykýar diýip, TASS habar berýär.

Hasabatyň maglumatlary boýunça, 2020-nji ýylda energiýa göterijileriň global sarp edilişiniň 30%-i nebitiň paýyna düşdi. Pandemiýadan soň islegiň dikeldilmegi bilen 2025-nji ýyla çenli ol 31%-e çenli ýokarlanar. Ýöne şondan soň nebite bolan isleg alternatiw energiýa çeşmeleri sebäpli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar, bu hem global energiýa balansynda nebitiň paýynyň 28%-e çenli azalmagyna getirer.

Şol bir wagtyň özünde, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine bolan isleg 2020-nji ýyldaky günde 6,8 mln barrel nebit ekwiwalentinden günde 36,6 mln barrel nebit ekwiwalentine çenli ýokarlanar. Energiýa garyndysynda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýy 2020-nji ýyldaky 2,5%-den 2045-nji ýylda 10%-e çenli ýokarlanar. Deňeşdirmek üçin: şol döwürde nebite bolan isleg 82,5 mln b/g nebit ekwiwalentinden 99 mln b/g nebit ekwiwalentine çenli ýokarlanar.

Nebite bolan global isleg gaýtadan dikeldiler we geljek bäş ýylda 104,4 mln b/g ýeter, ýöne 2026-njy ýyldan soň ösen ýurtlar sebäpli nebitiň sarp ediliş depgini peselip başlar. Isleg ýokarlanmagyny bes eder we 2035-nji ýyldan soň durnuklaşar diýlip, uzak möhletleýin çaklamada aýdylýar.

2019 – 2026-njy ýyllarda nebite bolan isleg 13,8 mln b/g ýokarlanar. Umuman, 2045-nji ýyla çenli döwürde nebite bolan isleg 2020-nji ýyldaky baza garanda, 17,6 mln b/g – günde 90,6 mln barrelden günde 108,2 mln barrele çenli ýokarlanar.

OPEK-iň hasaplamasy boýunça, çaklamanyň ilkinji bäş ýylynda islegiň ösüşi ortaça 2,6 mln b/g bolar. 2026-njy ýyldan soň ol ortaça 0,6 mln b/g çenli, 2030 – 2035-nji ýyllarda 0,3 mln b/g çenli peseler.