ABŞ-da çölüň ortasynda millionlarça adam üçin şäher gurlar

ABŞ-da çölüň ortasynda millionlarça adam üçin şäher gurlar

Daniýaly binagär we BIG býurosyny esaslandyryjy Býarke Ingels ABŞ-da çölüň ortarasynda “Telosa” ady bilen täze şäher gurar. Ol ýerde bäş million adam ýaşap biler. Bu barada “Dezeen” neşiri habar berýär diýip, Day.Az belleýär.

150 müň akr (60,7 müň gektardan gowrak) meýdançada şäheri “noldan” başlap gurmak pikiri telekeçi Mark Lore degişli. Ony döredijiler “dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäheri” gurmagy maksat edinýärler. Çaklamalara görä, 2030-njy ýyla çenli Telosada 50 müň adam ýaşar, geljek 40 ýylyň dowamynda ilat sany birnäçe milliona ýeter.

“Biziň maksadymyz ABŞ-da şäher durmuşynyň global standartyny kesgitläp, adamzat potensialyny giňeltjek we geljekki nesiller üçin nusga boljak täze şäheri döretmekden ybarat” – diýip, döredijiler belleýär.

Şäher birnäçe etraplara bölner, bir akra 33 adamdan düşer – bu görkeziji San-Fransiskonyň ilatynyň gürlügine barabar. Binalar ekologiýa taýdan arassa materiallardan gurlar, jaýlaryň öň tarapy bölekleýin ösümlikler bilen örtüler, ýollarda awtonom ulag serişdeleri hereket eder. Telosanyň merkezinde “Ekwitizm” atly diň bilen seýilgäh gurlar, diňiň ýokarsynda seredilýän meýdança bolar. Bu bina şäher üçin “maýak” bolmaly.