Sentýabrda ýene-de 4 sany iri desga ulanylmaga berler

Sentýabrda ýene-de 4 sany iri desga ulanylmaga berler

6-njy sentýabrdaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň 50-den gowragy ulanylmaga berildi. Şu aýyň dowamynda ýene-de 4 sany bina ulanylmaga berler. Bular barada Hökümetiň 8 aýyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen nobatdaky mejlisinde wise-premýer Serdar Berdimuhamedow hasabat berdi.

Şu ýyl ulanylmaga beriljek hatarynda A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda döwrebap seýilgäh, ýerasty geçelgeler bar. Döwlet münberiniň toplumy, paýtagtymyzyň Tähran köçesiniň ugrunda Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinde hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlarynda gurluşyk-gurnama işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 30-njy iýulyndaky degişli Kararyna laýyklykda, Ýokary gözegçilik edarasy ulanmaga berilmeli binalaryň we desgalaryň gurluşygynyň öz wagtynda, ýokary hilli tamamlanmagyny berk gözegçilikde saklaýar. Gurluşyk işleriniň hil derejesi hemişelik üns merkezinde durýar.