Türkmen wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde saparda bolýar

Türkmen wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde saparda bolýar

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine saparynyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň toplumy geçirildi. 29-30-njy awgustda BAE-niň Milli howpsuzlyk boýunça Ýokary geňeşiniň ýolbaşçylary, şeýle hem Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň Baş direktory Mohammad Saif Al Suwaidi bilen gepleşikler geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky özara gatnaşyklaryň häzirki derejesine ýokary baha berdiler. Hususan-da, syýasy, söwda-ykdysady, energetika, maliýe, maýa goýum we özara gyzyklanma bildirilýän beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, köpugurly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeň ösdürmegiň möhümdigi bellenildi.

Owganystanda emele gelýän ýagdaýlara aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy owgan topragyndaky ýagdaýlaryň diňe syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagynyň derwaýyslygyny ýene-de bir gezek tassyklady.