Harby gullukçylara nobatdaky harby atlar dakyldy

Harby gullukçylara nobatdaky harby atlar dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli harby ýörişi guramaçylykly geçirmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça 31-nji awgustda geçiren iş maslahatynyň dowamynda harby gullukçylara nobatdaky harby atlary dakmak hakyndaky Permana gol çekdi.

Şeýle hem türkmen Lideriniň gol çeken Karary bilen, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň döşe dakylýan nyşany hakynda Düzgünnama, döşe dakylýan nyşanyň ýazgysy we nusgasy tassyklanyldy.

Degişli resminama laýyklykda, podpolkownik Röwşen Amanmämmedowiç Aýazowa, podpolkownik Didar Mälikberdiýewiç Ataýewe, podpolkownik Şawkatjan Ýakubowiç Atakulyýewe, podpolkownik Saparmyrat Annamyradowiç Tüýliýewe polkownik harby ady dakyldy.