BMW 2021-nji ýylyň ahyryna çenli täze BMW X8 krossoweriniň önümçiligini işe girizer

BMW 2021-nji ýylyň ahyryna çenli täze BMW X8 krossoweriniň önümçiligini işe girizer

ABŞ-nyň Günorta Karolina ştatynyň Spartanberg şäherindäki BMW zawody 2021-nji ýylyň ahyryna çenli dünýä bazary üçin niýetlenen “ýokary derejeli täze modeliň” önümçiligine başlar. Bu barada CNBC teleýaýlymyna BMW-niň ýolbaşçysy Oliwer Sipse aýtdy diýip, avtonovostidnya.ru habar berýär.

Ýöne ol täze modeliň ady we beýleki jikme-jiklikler barada maglumat bermedi. Eger-de Carscoops insaýderlerine ynansaň, gürrüň BMW X8 täze flagman krossoweri barada bolmaly, onuň prototipleri eýýäm birnäçe wagtdan bäri köpçülikleýin ýollarda synagdan geçirilýär.

“Seriýa” krossoweriň hem goşuljakdygyny görkezýän ýene bir faktor, Günorta Karolinadaky adaty ýoldan daşary niýetlenen awtomobilleri çykarmaga gönükdirilen zawodyň “ýöriteleşdirilmegidir”. Hut şu zawodda BMW X3, X4, X5, X6 we X7 ýaly modeller öndürilýär.

X8 barada aýdylanda, ol häzirki X7 flagmandan uzyn we uly bolar, şeýle-de eňňitli üçegi we ýapgyt goş goýulýan ýeri bolan stile laýyk küpe görnüşli kuzowa eýe bolar. Täze modeliň hereketlendirijilerinden biri 4.4 benzin turbo sekizligine we 750 at güýji bolan elektrik motoryna esaslanýan gibrid kuwwatly gurluş bolmaly. 

Täze modeliň premýerasy ýa-ha 2021-nji ýylyň ahyrynda, ýa-da 2022-nji ýylyň başynda geçirilmeli.