Türkmen Lideri Maýa Sanduny Moldowanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmen Lideri Maýa Sanduny Moldowanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Moldowa Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli türkmen Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Moldowa Respublikasynyň Prezidenti hanym Maýa Sandua hem-de onuň üsti bilen ýurduň ähli dostlukly halkyna tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny ýollady.

Gutlagda: “Garaşsyzlyk ýyllarynda Siziň ýurduňyzyň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamlarynda ýeten üstünliklerini hem-de döwletlerimiziň arasynda emele gelen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemek bizi guwandyrýar. Türkmenistanyň we Moldowanyň döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmäge we ösdürmäge ygrarly bolmagy iki halkyň bähbitlerine doly laýyk gelýändigine berk ynanýaryn” diýip bellenilýär.

Ýeri gelende bellesek, Günorta-Gündogar Ýewropada ýerleşýän Moldowa Respublikasynyň döwlet Garaşsyzlygy 1991-nji ýylyň 27-nji awgustynda yglan edildi. 2020-nji ýylyň 24-nji dekabryndan bäri ýurduň Baştutany wezipesini Maýa Sandu ýerine ýetirýär.