Türkmenistanyň diplomatik gullugyna degişli täze Kararlar kabul edildi

Türkmenistanyň diplomatik gullugyna degişli täze Kararlar kabul edildi

20-nji awgustda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işi bilen bagly resminamalaryň birnäçesi hödürlendi.

Hususan-da:

  • Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, “Diplomatik gulluk hakynda” we “Kiberhowpsuzlyk hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Daşary işler ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.
  • “Diplomatik gulluk hakynda”, “Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda” we “Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň işini kämilleşdirmek we olaryň öz üstüne ýüklenilen wezipelerini netijeli ýerine ýetirmegini üpjün etmek maksady bilen, Daşary işler ministrliginiň 2021-nji ýyl üçin çykdajylarynyň sanawy, şeýle hem daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryny we konsullyk edaralaryny saklamak üçin çykdajylaryň sanawy tassyklanyldy.

Türkmen Lideri Daşary işler ministrligine Adalat ministrligi bilen bilelikde şu Kararlardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek barada tabşyryk berdi. Şeýle hem döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň öňümizdäki 76-njy mejlisiniň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi hem-de ýurdumyzyň ileri tutýan garaýyşlaryny giň köpçülige ýetirmegi, halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça yzygiderli çäreleri görmegi tabşyrdy.