Türkmenistanly talyp gyz ylym ugry boýunça GDA-nyň iň gowy talyby boldy

Türkmenistanly talyp gyz ylym ugry boýunça GDA-nyň iň gowy talyby boldy

Belarus Respublikasynda ýokary bilim alýan türkmenistanly talyp gyz Ogulaý Ataýewa «GDA-nyň iň gowy talyby-2021» atly halkara bäsleşikde «Ylym» ugry boýunça ýeňiş gazandy. Bu bäsleşik Arkalaşygyň bilim we ylym edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda guraldy. Bu barada Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsullygynyň kazan.tmconsulate.gov.tm saýtynda habar berildi.

GDA-nyň iň gowy talyby adyny alan Ogulaý Ataýewa Belarus döwlet uniwersitetinde ykdysadyýet ugry boýunça 3-nji ýyl talyp. Ýokary bilimi Belarus Respublikasynda almagy arzuw eden talyp gyz mekdep döwürlerinde-de ylym bilen meşgullanypdyr. Ol ykdysadyýetde innowasiýalar, işewürlikde bäsdeşlik ýaly temalar boýunça italýan dilinde ylmy işleri ýazýar.

Onuň ilkinji ylmy işi «Italiýada durmuş goraglylygynyň käbir ugurlary» diýip atlandyrylýar. Onuň bu temany saýlamagy tötänden däl. Çünki Ogulaý kakasynyň maslahaty boýunça uniwersitetde italýan dilini öwrenip başlaýar we iki ýylyň içinde bu dilde suwara gürlemegiň hötdesinden gelýär.

Türkmenistanda ýaşaýan wagtlary meşhur italýan aýdymlaryny diňläp ulalan Ogulaý häzir iňlis, italýan, rus we ene dili bolan türkmen dilinde erkin gürlemegi başarýar, çagalygyndan maşgalasynda öwredilen türk diline hem oňat düşünýär we öz gyz jigisine-de bu ugurda ýakyndan kömek berýär. «Näçe köp dil bilseň, şonça-da aragatnaşygyň görnüşleri kän bolýar. Mundan başga-da, dil bilmek daşary ýurtlara gitmäge, adamlar bilen terjimeçisiz düşünişmäge ýardam edýär» diýip, türkmenistanly talyp gyz aýdýar.

Italýan dili boýunça halkara bäsleşikleriň ýeňijisi, birnäçe ylmy makalalaryň awtory Ogulaý Ataýewa «GDA-nyň iň gowy talyby-2021» atly bäsleşikde terjimehalyny ýazyp, öz gazanan ýeňişleri barada gürrüň berdi hem-de ylmy işlerini görkezdi. Onuň alyp barýan ylmy gözlegleri bäsleşigiň «Ylym» ugry boýunça öňdeligini eýelemäge mümkinçilik berdi.