Howandarlyga mätäç näsag çagalara Haýyr-sahawat gaznasyndan serişde bölünip berler

Howandarlyga mätäç näsag çagalara Haýyr-sahawat gaznasyndan serişde bölünip berler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky we welaýatlardaky degişli lukmançylyk edaralarynda howandarlyga mätäç näsag çagalara dürli operasiýa bejergilerini geçirmek üçin Haýyr-sahawat gaznasyndan serişde bölüp bermek hakynda Çözgüt kabul etdi.

Mälim bolşy ýaly, bu Haýyr-sahawat gaznasy Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy hem-de olarda belent ynsanperwerlik häsiýetleriniň kemala gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, şu ýylyň mart aýynda döredildi.

Golaýda Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň etrap hem-de şäher hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen “Tiz kömek” awtoulaglarynyň berilmegi munuň aýdyň mysalydyr. Ýörite ulaglaryň açarlaryny bu sebitlere iş sapary wagtynda döwlet Baştutanynyň hut özi gowşurdy.