Guterriş parahatçylygy ýola goýmakda Türkmenistanyň goşandyna umyt bildirdi

Guterriş parahatçylygy ýola goýmakda Türkmenistanyň goşandyna umyt bildirdi

BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi. Hatda Guterriş Baş sekretar wezipesine gaýtadan bellenilmegi mynasybetli türkmen Liderine goldaw beriji sözleri üçin hoşallyk bildirdi.

«Biziň iň ähmiýetli meseleleri diňe agzybirlikde çözüp biljekdigimizi soňky ýyllaryň ýeke-täk tejribesi görkezdi. СOVID-19 pandemiýasy umumy wehimlere bilelikde garşy durmagymyzyň hem-de ynanyşmagy berkitmek üçin köpugurly hereketleriň zerurdygynyň anyk mysaly bolup durýar. Men bar bolan kynçylyklary aradan aýyrmak, agzalalygy ýeňip geçmek, deňsizligi ýok etmek hem-de Ýer ýüzünde ýaşaýşy gowulandyrmak üçin biziň has köp zatlary edip biljekdigimize hem-de etmelidigimize ynanýaryn» - diýlip hatda beýan edilýär.

«Geljekde Siziň ýurduňyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň işine goldaw bermäge hem-de parahatçylygy, durnukly ösüşi we adam hukuklaryny üpjün etmek ugrunda bilelikdäki tagallalara işjeň gatnaşjakdygyna hem-de öz goşandyny goşjakdygyna umyt edýärin».

«Öz tarapyňyzdan mundan beýläk-de ähli agza döwletleriň bähbitlerine hyzmat etjekdigime hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň gün tertibiniň meselelerine möhüm ähmiýet berjekdigime bil baglap bilersiňiz» - diýip Guterriş nygtaýar.

 

Guterriş hatynyň ahyrynda hemmeleri adamzadyň hem-de Ýer ýüzüniň bähbitlerine umumy gün tertibini berjaý etmek üçin tagallalary birleşdirmäge çagyrdy we türkmen Liderini uly hormatyny beýan etdi.