2022-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär

2022-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär

Ministrler Kabinetiniň 16-njy iýulda geçirilen sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisinde gol çekilen resminamalaryň hatarynda bugdaýyň öndürilişini has-da artdyrmak barada öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny öndürmekde daýhan birleşikleriniň, kärendeçileriň we ýer eýeleriniň öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertleri döretmek maksady bilen gol çekilen Karar hem bar.

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanan resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine ýerleriň kärendeçileri, peýdalanyjylary we eýeleri bilen şertnamalary baglaşmak esasynda welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde 2022-nji ýylyň hasyly üçin ýurt boýunça bellenen meýdana bugdaý ekip, degişli möçberde hasyl almagy üpjün etmek tabşyryldy.