Dokma senagaty ministrliginiň käbir kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwrüler

Dokma senagaty ministrliginiň käbir kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwrüler

 “Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýa” laýyklykda, döwlet kärhanalarynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgetmek arkaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, hususy maýa goýujylary çekmek boýunça birnäçe çäreler göz öňünde tutuldy. Şoňa laýyklykda, Marynyň dokma fabriginiň önümçilik enjamlaryny döwrebaplaşdyrmak, öndürilýän önümleriň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak maksady bilen, Dokma senagaty ministrliginiň hem-de Türkmengala pagta egirme fabriginiň gatnaşmagynda ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem “Türkmendokma” daşary söwda kärhanasyny Dokma senagaty ministrliginiň we “Altyn asyr” harytşynaslyk merkeziniň paýly gatnaşmagynda açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Ç. Gylyjow Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna degişli teklipleri hödürledi.
«Döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek, ykdysadyýetimiziň düzümlerinde hususyýetçiligiň paýyny artdyrmak hem-de kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly şertleri üpjün etmek maksady bilen zerur çäreler görülmelidir» diýip, türkmen Lideri belledi we wise-premýere bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Ýeri gelende bellesek, Dokma senagaty ministrliginiň garamagynda jemi 60 sany kärhana bolup, olaryň 16-sy paýdarlar jemgyýeti görnüşinde hereket edýär.