R.Meredow ABŞ-nyň Prezidentiniň geňeşçisi bilen owgan meselesini maslahatlaşdy

R.Meredow ABŞ-nyň Prezidentiniň geňeşçisi bilen owgan meselesini maslahatlaşdy

Özbegistanyň Daşkent şäherinde saparda bolýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow ABŞ-nyň Prezidentiniň Içerki howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Elizabet Şerwud-Rendal bilen duşuşdy. Oňa ABŞ-nyň Owganystanda parahatçylygy dikeltmek meseleleri boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzad hem gatnaşdy. Bu barada TDIM-niň resmi internet saýty habar berýär.

Taraplar türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny, hususan-da, howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, sebitdäki we onuň daşyndaky häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine garşy göreşmäge gönükdirilen özara hereketleriň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn mehanizmleriniň ähmiýeti nygtaldy.
Türkmenistanyň ýakyn goňşy döwleti bolan Owganystandaky ýagdaýlar boýunça pikirler alşyldy. Syýasy-diplomatik tagallalar arkaly Owganystanda parahatçylygy ilerletmek babatda türkmen tarapynyň garaýyşlary beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, taraplar anyk netijeleri gazanmak ugrunda “Türkmenistan-ABŞ-Owganystan” formatdaky hereketleri işjeňleşdirmek barada pikir alyşdylar.