2020-nji ýylda dünýäde göni daşary ýurt maýa goýumlary üçden birine azaldy

2020-nji ýylda dünýäde göni daşary ýurt maýa goýumlary üçden birine azaldy

Koronawirus pandemiýasy bilen bagly ykdysady pese gaçyş 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 2020-nji ýylda dünýäde göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň üçden birine, ýagny 1,5 trln dollardan 1 trln dollara çenli azalmagyna getirdi. Bu barada BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň (UNCTAD) hasabatynda aýdylýar diýip, www.capital.ua belleýär.

“Çökgünlik göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň birden azalmagyna sebäp boldy. Olaryň global akymy üçden birine, 2019-njy ýyldaky 1,5 trln dollardan 2020-nji ýylda 1 trln dollara çenli azaldy” – diýip, Ženewada geçirilen brifingde UNCTAD-yň baş sekretary wezipesini ýerine ýetiriji Izabel Dýuran belledi. Ol 2020-nji ýylyň ahyryndaky ýagdaý boýunça göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň göwrüminiň mundan 10 ýyldan gowrak ozal bütindünýä maliýe çökgünliginden soň bellige alnan pes derejeden 20% az bolandygyny düşündirdi.
“Biz şu ýyl göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň ösüşiniň 10-15% bolmagyna garaşýarys. Ýöne maýa goýumlarynyň bat almagy üçin wagt gerek bolar” – diýip, Dýuran belledi.

BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň hasabatyna görä, 2020-nji ýylda geçiş ykdysadyýetli ýurtlarda göni daşary ýurt maýa goýumlar akymy 77%, 13 mlrd dollara çenli azaldy. 2020-nji ýylda ösüp barýan ýurtlar ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende, 12% az maýa goýum puluny aldylar. Şeýlelikde, global göni daşary ýurt maýa goýumlarynda ösüp barýan ýurtlaryň paýy 72% boldy. Şol bir wagtyň özünde göni daşary ýurt maýa goýumlaryny köp alýanlaryň sanawynda Hytaý birinji orny eýeledi.