Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dynç alyşda bolar

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dynç alyşda bolar

Ministrler Kabinetiniň 2021-nji ýylyň 6 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti geçen ýarym ýylyň görkezijileriniň, umuman, kanagatlanarly  bolandygyny aýtdy. Şoňa görä-de ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryna geçen alty aýda edilen işleriň netijeleri boýunça öňümizdäki günlerde maslahatlary geçirmek tabşyryldy.

Şeýle hem welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli Awazada, Arçmanda we Ýyly suwda ýa-da ýurdumyzyň beýleki şypahanalarynda dynç almaga rugsat berildi.