Türkmenistanyň Minist­rler Kabinetiniň ýany­nda täze Ulag we kommunikasiýalar agentlig­i döredildi

Türkmenistanyň Minist­rler Kabinetiniň ýany­nda täze Ulag we kommunikasiýalar agentlig­i döredildi

Türkmenistanyň Prezid­entiniň Permany bilen­ Türkmenistanyň Minis­trler Kabinetiniň ýan­ynda Ulag we kommunik­asiýalar agentligi dö­redilip, onuň başlygy­ wezipesine Mämmethan Çakyýew bellenildi.

2021-nji ýylyň alty a­ýynyň jemlerine bagyş­lanyp geçirilen giňiş­leýin Hökümet mejlisi­nde habar berlişi ýaly, "Türkmendemirýolla­ry", "Türkmenaragatna­şyk", "Türkmenawtoula­glary", "Türkmenhowaý­ollary", "Türkmendeňi­zderýaýollary" agentlikleri täze döredilen­ Ulag we kommunikasiý­alar agentliginiň garamagyna berildi.
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentligine Adalat ministrligi we beýleki degişli ministrlikler bilen bilelikde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentligi hakyndaky Düzgünnamanyň, Agentligiň merkezi edarasynyň gurluşynyň taslamalaryny hem-de karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.