Aşgabatdaky «Täsin» çagalar dünýäsi körpeleri mugt şüweleňe çagyrýar

Aşgabatdaky «Täsin» çagalar dünýäsi körpeleri mugt şüweleňe çagyrýar

Paýtagtymyzdaky «Aşgabat ýalkymy» söwda merkezinde ýerleşýän «Täsin» körpeler dünýäsi ýekşenbe güni, 11-nji iýulda körpeler üçin şüweleň geçirýär.

Çagalar üçin şowhunly dabarany «Kidsland» topary guraýar. Dabaranyň dowamynda körpeler hem-de olaryň ene-atalary üçin animatorlar we gözbagçylar ýörite çykyşlary ederler. Üstesine, «Täsin» maşgala kafesinden her dürli süýjülikler hödürleniler.
Şüweleň ýekşenbe güni 19:00-da başlanýar. Giriş tölegsiz.
Açylanyna köp wagt geçmändigine garamazdan, «Täsin» körpeler dünýäsi paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň hem-de myhmanlarynyň iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi. Bu hem ýöne ýerden däl, «Täsin» körpeler dünýäsi dürli baýramçylyk şüweleňlerini geçirip körpeleriň göwnünden turmagy başarýar.
«Täsin» körpeler dünýäsi Görogly 81, «Aşgabadyň ýalkymy» söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär.
Habarlaşmak üçin telefonlar: 14-11-14

Şeýle hem okap bilersiňiz: