Günden goraýan äýnekleri nädip saýlamaly?

Günden goraýan äýnekleri nädip saýlamaly?

Yssy howada gözüňi Günüň ýiti şöhlelerinden goramak üçin ýörite äýnekleri dakynmak maslahat berilýär. Ýöne ony hem dogry saýlamagy başarmak gerek. mir24.tv saýtynda lukman-oftalmolog Wladimir Zolotarýow göze zyýan ýetirmeýän günden goraýan äýnekleri nädip dogry saýlamalydygy barada gürrüň berdi.

«Ultramelewşe şöhlelerinden goramagyň derejesi linzanyň reňki ýa-da onuň reňklenilişiniň güýçlüligi bilen bagly däldir. Gözi bu şöhlelerden goramagy ýa linzanyň materialy, ýa-da onuň düzümindäki ýörite ultramelewşe absorberleri, ýa-da aýratyn örtük üpjün edýär. Haýsy linzanyň günden gowy goraýandygyny ýörite enjam arkaly anyklamak mümkin. Bu ýerde ýeke-täk çözgüt öndüriji kompaniýanyň abraýyna esaslanmak ýa-da ultramelewşe goraglylygyny ýörite testdir spektrofotometr arkaly barlap bolýan ýeri gözlemek bilen baglydyr» diýip, oftalmolog aýdýar. 
Günden goraýjy filtriň topary, ýagny linzanyň şöhle goýberijilik derejesi äýnegiň tutawajynda görkezilmelidir: Cat diýen ýazgy we 0 dan 4 aralygynda sanlar. 0 sany ýagty günden goramagyň iň pes derejesidir, ýagny linzadan görünýän şöhläniň 80 den 100 göterimi geçip bilýär. 4 belgisi bolsa onuň şöhle goýberijiliginiň 3 den 8 göterime çenli bolmagyny kepillendirýär.

«Kenarda Günüň aşagynda ýatyp dynç almak ýa-da baýdarkada gezelenç etmek isleseňiz, 3 ýazgyly äýnek gözläň, şäher şertlerinde bolsa 2 ýazgyly äýnekler iň köp ýaýran görnüşidir. Günden goraýan äýnekleri saýlanyňyzda, ultramelewşe şöhlelerinden goraýan derejesini görkezýän ýazga hem ünsi çekmek zerur. UV-400 bellikli linzalar goragyň iň ýoakry derejesini kepillendirýär. 400 belgisi bolan äýnekler 400 nanometr uzaklykdaky ultramelewşe spektrleriniň öňüni bekleýär, ýagny ol äýnegiň gözi bu zyýanly şöhleden 100 göterim gorap bilýändigini aňladýar» diýip, lukman maslahat berýär.

Äýneklerdäki linzalar aýna ýa-da plastik görnüşde bolup bilýär. Aýna linzalar çyzylmaga durnuklydyr, ýöne döwlende, şikes ýetirmegi mümkin. Äýnekleriň reňkini daşky gurşawa görä saýlamak bolar.

«Gara reňkli äýnekleri hemme ýerde ulanmak mümkin, ol gündelik ulanmaga-da, kenarda ýa-da dagda gezelenç etmäge hem niýetlenendir, çal reňk, köplenç, öwüsýän linzalarda duş gelýär we ol şäher ýerlerinde has ýörgünlidir, goňur reňk bolsa daşky predmetleriň kontrastlygyny ýokarlandyrýar» diýip, Zolotarýow aýdýar. Lukman gündelik ulanmak üçin öwüsýän äýnekleri maslahat berýär, çünki olar diňe bir ultramelewşe şöhlelerinden goraman, eýsem, Günden, reňkli çyralardan, şol sanda smartfonlardyr noutbuklaryň ekranyndan gelýän göze zyýanly gök reňkiň hem öňüni beklemäge mümkinçilik berýär.