Türkmenistanyň Prezidenti deňziň kenarynda welosipedli gezelenç etdi

Türkmenistanyň Prezidenti deňziň kenarynda welosipedli gezelenç etdi

7-nji iýulda — Balkan welaýatyna iş saparynyň soňky gününde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklary ýerine ýetirdi we welosipedde gezelenç etdi.

Mälim bolşy ýaly, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň ösdürilmeginde, jemgyýetde sagdyn-durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde welosiped sportuna möhüm ornuň degişlidigini belleýän türkmen Lideri sportuň bu görnüşiniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, welosipedli gezelençleriň wagyz edilmegine möhüm  ähmiýet berýär.
Welosiped sporty bilen meşgullanmak adamyň saglygyny berkidip, onuň işe ukyplylygyny artdyrýandygy jedelsiz ýagdaýdyr. Ylmy taýdan tassyklanylyşy ýaly, adam welosipedi sürende bedeniniň ähli möhüm agzalaryny işledýär. Bu bolsa onuň gujur-gaýratyny artdyrýar, güýçlenmegini şertlendirip, ruhy ýagdaýyny gowulandyrýar, ýürek-damar we beýleki keselleriň töwekgelçiligini peseldip, gan basyşynyň durnuklaşmagyna hem-de dartgynlylygyň gowşamagyna ýardam edýär. Welosipediň çarhlarynyň sazlaşykly towlanmagy beýniniň gan aýlanyşygyny kadalaşdyrýar. Munuň özi pikirleniş ukybyny gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.
Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň welosipedli gezelenji Hazaryň kenaryndaky gämi duralgasynyň ýanynda tamamlady.