Ýewro-2020: Ispaniýa bilen Italiýa oýna taýýarlanýar

Ýewro-2020: Ispaniýa bilen Italiýa oýna taýýarlanýar

Italiýanyň futbol boýunça ýygyndysy şu gün Londona geldi. Topar Ýewropa çempionatynyň final tapgyryna çykmak üçin Ispaniýanyň ýygyndysy bilen duşuşar. Oýunlar «Uembli» stadionynda geçiriler.

Beýik Britaniýanyň paýtagtynda Florensiýadan gelen türgenleri janköýerlerdir habar beriş serişdeleriniň wekilleri garşyladylar. Metbugat maslahatynyň dowamynda toparyň goragçysy Leonardo Bonuççi ýaryşdan garaşýan täsirlerini paýlaşdy.

Leonardo Bonuççi:
«Ispaniýanyň ýygyndysy baý taryhy bilen birlikde, şu ýaryşlaryň bütin dowamynda has oňat oýnaýar we yzygiderli kämilleşýär. Şoňa görä-de, biz öz garşydaşymyza hormatymyzy bildirmeli. Italiýanyňam, Ispaniýanyňam ýygyndylarynyň topa öz çemeleşmesi, öz oýnanyş stili bar. Biz olaryň meýdan boýunça topy geçirişlerine örän ünsli syn edip, tutuş toparyň her bir pozisiýasyndan oňat goranmaly».

Ispaniýanyň ýygyndysy Londona gelmezinden öň Las-Rosas-de-Madridde türgenleşik geçdi. Häzirki ýarym finalçylaryň arasynda olar Ýewropa çempionatlarynyň iň abraýly topary. Bu ýaryşlarda Ispaniýanyň ýygyndysy üç gezek — 1964, 2008 we 2012-nji ýyllarda ýeňiş gazandy.
«Uembli» stadionynda ikinji ýarym final 7-nji iýulda geçiriler. Meýdançada Angliýanyň we Daniýanyň toparlary ýaryşarlar. Final tapgyry bolsa 11-nji iýulda geçiriler. Çempionatyň Beýik Britaniýadaky Guramaçylyk komitetinde Londonda geçiriljek ýaryşlara 180 müň tomaşaçynyň gatnaşjakdygy göz öňünde tutulýar.