«PSŽ» Messä şertnama hödürledi

«PSŽ» Messä şertnama hödürledi

Fransiýanyň «PSŽ» topary Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messä şertnama hödürledi. Bu barada lenta.ru habar berýär.

1-nji iýuldan Kataloniýanyň «Barselona» topary bilen ylalaşygyň möhletiniň tamamlanmagy bilen, argentinaly futbolçy Messi erkin agent boldy. Ol häzir Amerikanyň kubogy üçin öz milli toparynyň düzüminde çykyş etjek ýaryşlarynda ünsüni jemleýär. Ýaryşlardan soň «PSŽ» topary 34 ýaşly futbol ýyldyzy bilen işjeň gepleşikleri geçirmegi göz öňünde tutýar.
Muňa garamazdan, «Barselona» hem klubyň esasy ýyldyzy bilen aýrylyşmak islemeýär. Baryp maý aýynda «Barselona» Messä 10 ýyllyk şertnama baglaşmagy teklip etdi. Onda işjeň çykyşlary tamamlanandan soň hem futbolçyny administratiw wezipede işe alyp galmak göz öňünde tutulýar.
Messi «Barselona» toparyndan 2020-nji ýylyň tomsunda gaýdyp bilýärdi. Ýöne şonda klubyň ýolbaşçy düzümi argentinaly futbolçyny şertnamanyň soňky möhletine çenli saklap galmagy başarypdy.
Messi «Barselona» toparynyň ulgamynda 2002-nji ýyldan bäri bar, 2005-nji ýyldan bäri bolsa esasy topar üçin oýnaýar. «Barselona-nyň» düzüminde ol Ispaniýanyň çempionatynda 10 gezek, Liga çempionlarynda bolsa dört gezek ýeňiş gazanmagy başardy.