Fransuz suratkeşi Fragonaryň kartinasy auksionda başlangyç bahasyndan alty esse gymmat satyldy

Fransuz suratkeşi Fragonaryň kartinasy auksionda başlangyç bahasyndan alty esse gymmat satyldy

Fransuz suratkeşi Žan-Onore Fragonaryň (1732-1806) kartinasy Epernedäki (Marna departamenti) auksionda 7,68 mln ýewro satyldy, bu onuň başlangyç bahasyndan alty esse ýokarydyr. Bu barada “Ouest-France” neşiri habar berdi diýip, Trend belleýär.

Ýagny, gürrüň 2021-nji ýylyň mart aýynda departamentdäki hususy öýleriň birinde miras inwentarizasiýasy wagtynda tapylan “Filosof okaýar” kartinasy baradadyr. Süýrümtik şekilli surat ilkibaşda suratkeşiň dosty miniatýurist Pýer Adolf Holla degişlidi. Ýöne soňky 200 ýylda kartina barada hiç kim hiç zat eşitmedi.

Ol 100 ýyl töweregi bu suratyň ähmiýeti, onuň bahasy barada hiç zat bilmeýän maşgalanyň wekillerinde saklandy, soň surat auksionçy Antuan Petä baha bermegi üçin tabşyryldy. Antuan Peti kärdeşleri bilen bilelikde suratyň awtorlygyny kesgitledi. “Meni haýran galdyran zat – bu suratkeşiň döredijiligine mahsus bolan ýumşak reňk” – diýip, Peti belleýär. Onuň aýtmagyna görä, suratyň arka tarapynda suratkeşiň galam bilen çekilen goly ýüze çykarylandan soň, awtorlyk baradaky şübhe aradan aýryldy. 

Suratyň başlangyç bahasy 1,2 mln ýewrody.