Şu onýyllykda Ispaniýada iş orunlarynyň 52 göterimi awtomatlaşdyrylar

Şu onýyllykda Ispaniýada iş orunlarynyň 52 göterimi awtomatlaşdyrylar

Şu onýyllygyň dowamynda Ispaniýada iş ýerleriniň 52 göterimi awtomatlaşdyrylar, şoňa görä-de, işgärleriň her ýedinjisi öz işini ýitirip biler, çagalaryň 65 göterimi bolsa ähmiýetsiz işlerde işlär. Şu barada «Randstad» halkara işgärler kompaniýasynyň «Işde çeýelik — üýtgeşmeleri kabul etmek» atly hasabatyndan käbir maglumatlary azertag.az ýetirýär.

Bahalandyrmalara görä, pandemiýa sebäpli has-da çaltlandyrylan häzirki sanly özgertmeler zamanynda tehnologik başarnyklar bilen birlikde, 2030-njy ýylda tankydy pikirlenme, kreatiwlik, duýgy aňy ýaly başarnyklar hem zerur bolar.
Bütindünýä ykdysady forumynyň maglumatlaryna görä, geljek, 2022-nji ýylda adamlaryň, kompýuterlerdir algoritmleriň arasyndaky täze zähmet bölünişigi netijesinde täze iş ýerleriniň 133 milliony dörär. Randstad-yň hasabatyna laýyklykda, täze dörejek bu iş ýerlerine oňat aýlyk haky tölener we olar ornuny tutan hünärlerine kän bir meňzemez. Şoňa görä-de, hünärmenlere olary ýerine ýetirmek üçin täze ukyplary ele almak zerur bolar.