Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda eksport edijileriň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda eksport edijileriň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň eksport edijileriniň maslahaty geçiriler. Onda ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleri we bu ugurda öňde durýan çäreler ara alnyp maslahatlaşylar.

Bu barada wise-premýer Ç.Gylyjow Hökümet mejlisiniň barşynda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini mundan beýläk-de artdyrmak boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň ýerine ýetirilişi we Türkmenistanda öndürilen harytlaryň daşary ýurt bazarlarynda eýeleýän ornuny yzygiderli giňeltmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugra degişli işleriň kämilleşdirilmegi, oňa dünýäniň ösen tejribesiniň we ylmyň häzirki zaman gazananlarynyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzda öndürilýän eksport ugurly harytlaryň dünýä bazarlarynda eýeleýän ornunyň pugtalanmagyny üpjün eder diýip belledi we hödürlenen teklibi makullap, maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.