BSGG koronawirusa garşy sanjymyň iki gezek almagy maslahat berdi

BSGG koronawirusa garşy sanjymyň iki gezek almagy maslahat berdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy koronawirusa garşy bir sanjymy iki gezek almagy maslahat berýär. Çünki dürli görnüşli sanjym etdirmegiň netijesi entek öwrenilenok. Bu barada BSGG-niň Immunizasiýa departamentiniň başlygy Keýt O’Braýeniň sözlerine salgylanyp, belta.by habar berýär.

Ol ilkinji sanjym britan-şwed kompaniýasy AstraZeneca tarapyndan edilen Pfizer amerikan kompaniýasynyň sanjym dozalary alnan ýagdaýynda, «garyşdyrylan» immunizasiýanyň mümkinçilikleri barada maglumatlaryň bardygyny habar berdi. «Biz şu babatda rugsat edip boljak maslahatlary berip bileris» diýip, O’Braýen aýtdy. 

«Şu ýagdaýdan başga, sanjymlaryň garyşdyrylan grafiginde immun täsirleşmäniň saklanýandygyna, şeýle-de ony ulanmagyň howpsuz bolup biljekdigi hakynda bizde entek maglumatlar ýok» diýip, BSGG-niň wekili düşündirdi. Gözegçilikler dowam edýär, gurama bu baradaky maglumatlary geljek aýlarda alyp bilmäge garaşýar. «Edil häzirki wagtda biz entegem iki doza talap edilen ýagdaýynda, onuň ikisini-de şol bir sanjymdan etdirmegi maslahat berýäris» diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

         Sanjym edilende koronawirusdan goranmak hereketiniň näme wagt dowa edýändigi hakynda sowala O’Braýen anyk jogap bermän, bu ugurda entek barlaglaryň geçirilýändigini nygtady. Ol COVID-19-a garşy sanjymlaryň diňe bir ýyla golaý mundan ozal işlenip taýýarlanylandygyny ýatladyp, monitoring geçirmek we antitelanyň näçe wagt saklanýandygyny anyklamak üçin wagt gerek boljakdygyny aýtdy.