Fransiýada agaç detallaryndan dünýäde iň beýik diň guruldy

Fransiýada agaç detallaryndan dünýäde iň beýik diň guruldy

Fransiýada skaut hereketine gatnaşyjylar agaç detallar ýygyndysyndan dünýäde iň beýik diňi gurdular. Bu diňiň beýikligi 18,76 metr boldy we bäş ýyl ozalky rekordy täzeledi diýip, “Skup” radiosy habar berýär.

Day.Az-yň REN-TW salgylanyp bellemegine görä, bu binany gurmak üçin Grenobldan dört ýetginjege üç gün we Kapla ýygyndysynyň 11,2 müň agaç detaly gerek boldy. Olar merdiwanyň deregine Mýuluz şäherinde ýerleşýän ýurduň iň beýik skalodromynyň (25 m) diwaryny ulandylar. 
Rekord hasaba alnandan soň, diň ýumruldy, 120 kilogramlyk gurluş 3 sekuntda ýykyldy. Grenobldan gelen skaut hereketiniň wekili Antonina Pýollanyň aýtmagyna görä, taýýarlyga birnäçe aý sarp edildi. Ilkibaşda ýetginjekler beýikligi birnäçe metr bolan gurluşlarda türgenleşdiler. Olar 21 metrlik diň gurmak islediler, ýöne käbir detallara zeper ýetmegi sebäpli, onuň beýikligini kiçeltmeli boldy. 

“Biz erkinligimizi duýýarys, biz muny tamamlandygymyz, muny etmegiň başa barandygy üçin örän bagtly. Bu örän gowy” – diýip, toparyň bir agzasy radio bilen söhbetdeşlikde belleýär.

Binany gurmak prosesi wideo düşürildi. Ölçegler hasaba alnandan soň, degişli resminama rekordlar Kitabyna iberildi. Öňki rekordçy diňiň beýikligi 18,4 metrdi.