Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana resmi sapar bilen geldi

Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana resmi sapar bilen geldi

27-nji iýunda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy.

Saparyň dowamynda Sadyr Žaparow Gypjak obasyna bardy we bu ýerde Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň ýadygärligini hatyralap, kümmete gül çemenini goýdy we Türkmenbaşynyň Ruhy metjidine baryp gördi.
Soňra Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzyk binasynda gül çemenini goýdy we Hormatly myhmanlaryň seýilgähinde agaç nahalyny oturtdy.
Şol gün belent mertebeli myhman Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen ýurdumyzyň eksport harytlarynyň sergisine gatnaşdy. Sergide nebitgaz pudagynda, energetikada, himiýa senagatynda, ulag we aragatnaşyk pudaklarynda, oba we suw hojalygynda, senagat we gurluşyk materiallary pudagynda gazanylan üstünlikler we eksport mümkinçilikleri, şeýle hem hususy kärhanalaryň ýeten sepgitleri görkezildi.
Soňra Sadyr Žaparow türkmen-gyrgyz ykdysady forumyň açylyşyna  gatnaşyp, dabarada çykyş etdi.
28-nji iýunda saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen ýokary derejeli gepleşikleri geçiriler. Gepleşikleriň dowamynda iki dostlukly ýurduň gatnaşyklarynyň geljekki ösüş meseleleriniň, syýasy, söwda-ykdysady, energetika, senagat, ulag-kommunikasiýa, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.
Gepleşikleriň jemleri boýunça resminamalaryň giň toplumyna gol çekilmegi meýilleşdirilýär.