Russiýada ýüzi tanamaga ukyply swetofor döredildi

Russiýada ýüzi tanamaga ukyply swetofor döredildi

«Rostehiň» Milli maglumat beriş merkezi intellektual funksiýalar bilen üpjün edilen swetofor döretdi. Bu swetofor dürli maglumatlary görkezmäge, şeýle hem ýüzleri tanamaga ukyply diýip, ferra.ru habar berdi.

Bu täze nesil swetoforynda howanyň temperaturasy, ýol şertleri, adatdan daşary ýagdaýlar baradaky duýduryşlar ýaly maglumatlary görkezýän ýagty yşykly LED paneli bar. Mundan başga-da, swetoforda ýüzleri tanamaga ukyply wideo kamera ornaşdyrylan. Bu funksiýanyň ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlary hasaba almak üçin gerek bolmagy ähtimal diýip bellenilýär.
Ýakynda bolsa Russiýada pyýadalara swetoforlary elde dolandyrmaga, mysal üçin, ýaşyl yşygyň wagtyny köpeltmäge mümkinçilik berýän programmanyň işlenip düzülýändigi aýdylypdy. Bu programma mekdep okuwçylarynyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin niýetlenip, ony şäherlerde 2021-nji ýyla çenli ornaşdyrmak göz öňünde tutulypdy.