Ýumurtga — horlanmak üçin iň gowy önüm

Ýumurtga — horlanmak üçin iň gowy önüm

Lukman-dietologlaryň sözlerine görä, ýumurtga iýmek artykmaç agrama garşy göreşmäge ýardam edýär. Çünki ol adamy uzak wagtyň dowamynda dok saklaýar. Bu barada käbir çeşmelere salgylanyp, ferra.ru ýazýar.

Inosmi.ru saýty ýumurtganyň horlanmak üçin iň gowy önümleriň hatarynda sanalýandygyny beýan edýän materialy çap etdi. Munuň ilkinji sebäbi ýumurtganyň düzüminiň beloklara baý bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Bir uly ýumurtganyň 6,3 gram ýokary hilli ösümlik belogyny saklaýandygy göz öňünde tutulanda, iki sany ýumurtganyň bedeni gündelik zerur bolan 25,2 göterim belok bilen üpjün edýändigini görmek bolýar.
Şonuň bilen birlikde, ýumurtgada uglewodlar örän azdyr — birinde 1 gramdan hem az. Bu önümde kaloriýa hem az — bir ýumurtgada 76 kaloriýa. Şeýle-de ýumurtga witaminleriň, aýratyn-da, D witamininiň we demiriň çeşmesidir. Ol gandaky şekeriň derejesini saklamakda hem peýdaly önüm hasaplanýar.