Guterriş BMG 2.0 guramasyny döretmegi söz berdi

Guterriş BMG 2.0 guramasyny döretmegi söz berdi

Golaýda BMG-niň Baş sekretary wezipesine ikinji möhlete saýlanan Antoniu Guterriş geljek bäş ýylda BMG 2.0-y — häzirkiden has integrirlenen we döwrüň talaplaryna jogap berip biljek guramany döretmegi göz öňünde tutýar. TASS agentligi bu barada käbir maglumatlary getirýär.

«Biz has integrirlenen, jebis hem-de döwrüň talaplaryna laýyk gelýän, içerki guramalar bilen işjeň özara gatnaşyk saklaýan ählumumy düzümi döretmek maksady bilen, özgertmeler meýilnamasy esasynda öz tagallalarymyzy BMG 2.0 guramasyny döretmegiň üstünde işlemäge gönükdireris» diýip, Guterriş wezipesine gaýtadan girişmegi mynasybetli eden çykyşynda belledi. 

Koronawirus ýokanjyna we garyplyga garşy göreşmegi, dünýädäki ähli adamlar üçin koronawirus sanjymlarynyň elýeterliliginiň üpjün edilmegini, deňhukuklylyk we raýdaşlyk esasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi, parahatçylygy hem-de howpsuzlygy berkitmegi Baş sekretar öz işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdi. 

«Deňsizligiň, gapma-garşylyklaryň we pandemiýanyň soňuna çykmak biziň işimiziň esasy sözleridir» diýip, Guterriş sözüniň üstüni ýetirdi.