Beýik Britaniýada eksportyň möçberi azalýar

Beýik Britaniýada eksportyň möçberi azalýar

Beýik Britaniýadan Ýewropa Bileleşigine iberilýän azyk önümleriniňdir içgileriň möçberi şu ýylyň üç aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 2 esse azaldy. Bazaryň esasy söwdagärleri munuň söwda pudagy üçin oňaýsyz ýagdaýdygyny aýdýarlar. Bu barada bbc.com saýtyna salgylanyp, lenta.ru habar berýär.

Ýewropa Bileleşigine eksportyň möçberi 47 göterim azaldy. Brexit sebäpli söwda ylalaşyklaryna girizilen üýtgeşmeler hem-de koronawirus pandemiýasy onuň pese düşmeginiň esasy sebäpleridir. Bilermenler britan önüm öndürijileriniň eýýäm uly möçberde zyýana galýandygyny aýdýarlar.
2019-njy ýylyň birinji çärýegi bilen deňeşdirilende, peýniriň eksporty 72 göterim, balygyňky 52 göterim, şokoladyňky bolsa 37 göterim pese düşdi. Esasan-da, Beýik Britaniýa üçin uly bazar hasaplanýan Irlandiýa bilen söwda gatnaşyklary has köp ejir çekdi. Eksportyň möçberi 70 göterim azalyp, Germaniýa, Ispaniýa we Italiýa iberilýän önümleriň möçberi 2 esse aşak düşdi. Geçen onýyllyklaryň dowamynda dünýäniň beýleki döwletlerine garanyňda, Beýik Britaniýa Ýewropa Bileleşigine azyk harytlarynydyr içgileri has köp satypdy. Häzirki kynçylyklar bolsa indi ýagdaýyň üýtgändigini habar berýär. Munuň esasy sebäpleriniň biri bolsa Beýik Britaniýanyň 2020-nji ýylyň 1-nji fewralyndan Ýewropa Bileleşiginiň düzüminden çykmagy bilen baglanyşyklydyr.