Dünýäde bosgunlaryň sany 82,4 mln-a ýetdi

Dünýäde bosgunlaryň sany 82,4 mln-a ýetdi

2020-nji ýylda uruşdan we kemsitmelerden gaçyp, ýurduny taşlamaga mejbur bolan adamlaryň sany 4 göterim ýokarlanyp, 82,4 milliona ýetdi. Bu barada BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdirliginiň hasabatyna salgylanyp, Day.Az habar berýär.

«Koronawirus pandemiýasyna garamazdan, uruşdyr kemsitmelerden, yzarlamalardan we adam hukuklarynyň bozulmalaryndan gaçýanlaryň sany 2020-nnji ýylda, takmynan, 82,4 million adama çenli ýokarlandy. Munuň özi 2019-njy ýylyň ahyrynda 79,5 million adama deňdi. 12 aýda umumy bu görkezijiniň ösüşi 4 göterime ýetdi» diýip, bilermenler belleýärler.

Goraga mätäçleriň 48 milliony ýurduň içinde ondan-oňa göçüp ýörenlerdir. Esasan, Afrikadaky, Ýemendäki, Owganystandaky, Kolumbiýadaky çökgünlikler sebäpli, olaryň sany bir ýylda 2,3 milliondan gowrak artdy. Mejbury migrantlaryň 42 göterimi kämillik ýaşyna ýetmedik çagalardyr, takmynan, 1 million çaga bolsa bosgun bolup doguldy.