Dünýäde bosgunlaryň sany 82,4 mln-a ýetdi

  • 21.06.2021 19:28
  • 9316
Dünýäde bosgunlaryň sany 82,4 mln-a ýetdi

2020-nji ýylda uruşdan we kemsitmelerden gaçyp, ýurduny taşlamaga mejbur bolan adamlaryň sany 4 göterim ýokarlanyp, 82,4 milliona ýetdi. Bu barada BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdirliginiň hasabatyna salgylanyp, Day.Az habar berýär.

«Koronawirus pandemiýasyna garamazdan, uruşdyr kemsitmelerden, yzarlamalardan we adam hukuklarynyň bozulmalaryndan gaçýanlaryň sany 2020-nnji ýylda, takmynan, 82,4 million adama çenli ýokarlandy. Munuň özi 2019-njy ýylyň ahyrynda 79,5 million adama deňdi. 12 aýda umumy bu görkezijiniň ösüşi 4 göterime ýetdi» diýip, bilermenler belleýärler.

Goraga mätäçleriň 48 milliony ýurduň içinde ondan-oňa göçüp ýörenlerdir. Esasan, Afrikadaky, Ýemendäki, Owganystandaky, Kolumbiýadaky çökgünlikler sebäpli, olaryň sany bir ýylda 2,3 milliondan gowrak artdy. Mejbury migrantlaryň 42 göterimi kämillik ýaşyna ýetmedik çagalardyr, takmynan, 1 million çaga bolsa bosgun bolup doguldy.

düýn 16:09
15792

21-nji iýul howa gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy gün boldy

2024-nji ýylyň 21-nji iýuly howa gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy gün boldy. Howanyň üýtgemegi boýunça Copernicus gullugy bu maglumaty tassyklaýar. Copernicus 1940-njy ýyldan bäri global howa şertlerini yzarlaýar...

düýn 15:14
4405

Apple Watch Ultra açyk deňze akyp giden sýorferi halas etdi

Awstraliýaly sýorfer Rik Şarman Apple Watch Ultra akylly sagadynyň gaýragoýulmasyz kömek funksiýasynyň kömegi bilen halas edildi. Bu waka Baýron-Beý şäheriniň kenarynda bolup geçdi. Ol ýerde 49 ýaşly sýorfer güýçli...

21.07.2024 11:39
28434

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
20182

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...