Apple öz hususy klinikasyny açmagy meýilleşdirýär

Apple öz hususy klinikasyny açmagy meýilleşdirýär

Apple kompaniýasynyň uzak bäş ýyldaky meýilnamalary belli boldy — kompaniýa esasy aýratynlygy Apple Watch we iPhone gurluşlaryndan alnan maglumatlary ulanmak bolan öz hususy klinikasyny açmak isläpdir. Bu barada ferra.ru saýtynda habar berilýär.

Çeşmeleriň maglumatlaryna görä, bu taslamanyň kodly ady «Casper» bolupdyr. Kompaniýa öz hünärmenleri bolan «Apple Doctors» atly klinikalaryň tutuş toparyny açmak isläpdir. Belli bolşy ýaly, Apple eýýäm öz işgärlerine hyzmat edýän klinikany satyn alyp hem öz hususy hünärmenleriniň toparyny jemläp ýetişipdir.
Apple öz haryt nyşanly ilkinji klinikasyny baryp 2016-njy ýylda açmagy göz öňünde tutupdyr. Ýöne içerki düşünişmezlikler we toplanan maglumatlaryň ulgamlaýyn däldigi sebäpli, käbir işgärleri taslamanyň konsepsiýasyny deň paýlaşyp bilmändirler. Şonuň üçin-de bu taslama amala aşyrylman galypdyr. Şonuň bilen birlikde, Apple taslama baradaky maglumatlary gutarnykly ýok etmändir. Bu bolsa, belki-de, ýakyn geljekde tehnikalary öndüriji meşhur kompaniýanyň ilkinji klinikasynyň açylmagyna sebäp bolar.