Ýewropada şokolad we kofe ýetmezçiligi döräp biler

Ýewropada şokolad we kofe ýetmezçiligi döräp biler

Öndüriji ýurtlarda gurakçylygyň ýokarlanýandygy sebäpli, Ýewropada şokoladyň we kofäniň ýetmezçiligi ýüze çykyp biler. Bu barada «The Guardian» gazetine salgylanyp, Day.Az habar berýär.

«Ýakyn geljekde dünýäniň beýleki künjeklerinde dowam edýän gurakçylyk sebäpli, Ýewropa Bileleşigine belli-belli önümleriň iberilişi kynçylykly ýagdaýda bolup biler. Kofe, kakao, şeker çiňrigi, palma ýagy we soýa noýbasy — bular howanyň üýtgemegine has duýgur import harytlary» diýip, Niderlandlardaky Azatlyk uniwersitetiniň bilermenleri aýdýarlar.

Palma ýagy Ýewropada  köp sanly iýmit we öý harytlarynyň önümçiliginde esasy düzümleriň biri bolup çykyş edýär, soýa noýbasy bolsa towukdyr doňuzlar üçin esasy iýmit önümi hasaplanýar. 
«R2Water Research and Consultancy» toparynyň barlaglaryna görä, Ýewropa dünýäde öndürilýän kofäniň 30 göterimden gowragyny sarp edýär. Öndürilýän we eksport edilýän kofäniň ýarysy bolsa gurakçylyk howpy abanýan Braziliýadan we Wýetnamdan gelýär.  
Ýewropa edil şolar ýaly derejede — 100 göterim Indoneziýadan, Malaýziýadan, Kot-d’Iwuardan we Ganadan getirilýän kakao dänelerine hem garaşly bolup durýar. Bu ýurtlarda bolsa gurakçylyk her ýylda gaýtalanýan hadysa öwrülip barýar.