Ýewro-2020: çehiýaly Patrik Şik ÝEWRO-nyň taryhynda iň uzakdan gol saldy

Ýewro-2020: çehiýaly Patrik Şik ÝEWRO-nyň taryhynda iň uzakdan gol saldy

Duşenbe güni Ýewro-2020-niň çäginde D we E toparlaryň üç duşuşygy geçirildi.
Ýewro-2020-niň toparlaýyn tapgyrynda ilkinji oýnunda Şotlandiýanyň milli ýygyndysy Çehiýadan 0:2 hasabynda utuldy. Çehiýanyň milli ýygyndysyndan “Baýeriň” hüjümçisi Patrik Şik dubl etdi. Hüjümçi garşydaşyň derwezebany Dewid Marşalyň jerime meýdançasyndan daşyna çykanlygyndan peýdalanyp, ikinji goluny 45.44 metr aralykdan tora girizdi. Bu gol Ýewropa çempionatynyň taryhynda iň uzakdaky goldur.
Bu ýeňiş Çehiýany «D» toparçada öňe saýlady. Çehler Horwatiýany 1:0 hasap bilen ýeňen Angliýadan gol tapawudy boýunça öňde barýar.
Indiki tapgyrda Glazgoda çehler horwatlar bilen, Londonda şotlandlar iňlisler bilen duşuşar. Iki oýun hem 18-nji iýunda geçiriler.
«E» toparçada açylyş oýunda Slowakiýa Polşany ýeňip, üç utuk toplady (2:1).
Bu topardaky başga bir jübüt — Ispaniýanyň we Şwesiýanyň milli ýygyndy toparlary deňme-deň oýnady (0:0). «Opta Jose-nyň» Twitterde belläp geçişi ýaly, bu duşuşykda Ispaniýa topa 85,1% wagt eýelik edip, 1980-nji ýylda statistiki görkezijiler ýazylyp başlanyndan bäri Ýewropa çempionatynyň taryhynda rekord görkezijidir.
Ikinji tapgyrda 18-nji iýunda Sankt-Peterburgda Slowakiýa Şwesiýa, ertesi gün Sewilýada Ispaniýa Polşa bilen duşuşar.