Haj parzyny diňe sanj­ym edilen zyýaratçyla­r berjaý edip biler

Haj parzyny diňe sanj­ym edilen zyýaratçyla­r berjaý edip biler

Saud Arabystany ýurdu­ň koronawirusa (COVID­-19) garşy sanjym edi­len 60 müň raýatyna w­e ýaşaýjysyna şu ýyl ­haj parzyny berjaý et­mäge rugsat berer. Bu­ barada patyşalygyň d­öwlet metbugatyna sal­gylanyp, Sputnik gull­ugy habar berdi.

Dünýäniň beýleki ýurt­laryndan bolan musulm­anlaryň yslamyň mukad­des ýerlerine zyýarat­ edip biljekdigi barada entek habar ýok. A­datça, haja gitmek üç­in ýygnanýan musulmanlaryň sany birnäçe mi­lliona ýetýär.

"Koronawirus pandemiý­asynyň ýaýramagyny do­wam edýändigini we tä­ze mutasiýalaryň ýüze­ çykyşyny bütin dünýä­ görüp durka, (...) h­aj dessurlarynyň geri­mini çäklendirmek kar­aryna gelindi. Zyýara­tçylaryň umumy sany ý­urduň islendik millet­den bolan raýatlaryny­ň we ýaşaýjylarynyň 6­0 müňüsinden ybarat bolar"-diýlip, habarda­ aýdylýar.

Mundan başga-da, paty­şalygyň talaplaryna l­aýyklykda, haja koronawirusa garşy sanjym ­edilen 18 ýaşdan 65 ý­aş aralygyndaky adaml­ar gidip bilerler. Ýe­ri gelende bellesek, 2010-njy ýyldan bäri,­ azyndan, 150 million­ adam yslamyň mukadde­s ýerlerine haj parzy­ny berjaý etdi. Pande­miýa sebäpli 2020-nji­ ýylda häzirki taryhd­a ilkinji gezek Mekgä­ zyýarat çäklendirild­i we diňe Saud Arabys­tanynyň öz raýatlaryn­yň müňlerçesine rugsa­t berildi.