Erikseniň hassalygy sebäpli togtadylan oýunda Finlýandiýa ýeňiş gazandy

Erikseniň hassalygy sebäpli togtadylan oýunda Finlýandiýa ýeňiş gazandy

Ýewro - 2020-de Daniýa bilen Finlýandiýanyň arasyndaky oýnuň birinji ýarymynyň ahyrynda garaşylmadyk waka boldy. Meýdançada duran ýerinde daniýaly oýunçy Kristian Eriksen ýykyldy.

Tiz wagtda ýetişen lukmanlar göni meýdançaň özünde oýunça gyssagly kömek berip başladylar. Daşary ýurt habar beriş serişdeleri lukmanlaryň ýarymgoragça emeli dem alyş we ýürek massažyny etmeli bolandyklaryny habar berdiler. Lukmanlar reanimasiýa enjamlaryny, şol sanda defibrilýator ulanypdyrlar.

Erikseniň ýoldaşlary ony tomaşaçylardan we kameralardan ýapmak üçin töwereginde durdular.

Lukmanlar Erikseni kislorod maskasy bilen alyp gitmezden ozal, 10 minutdan gowrak bejergi etdiler. Oýunçy mümkin boldugyça kameralardan ýaşyrylyp, Kopengagendäki "Parken Arenada" tomaşaçylaryň el çarpyşmalary astynda meýdandan çykaryldy.

Iň soňky maglumata görä, Erikseniň ýagdaýy durnuklaşdy, muny resmi taýdan UEFA tassyklady.

Soň oýunçylar meýdança gaýdyp, oýny dowam etdiler. Duşuşyk Finlýandiýanyň milli ýygyndysynyň peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlandy.