Eýran BMG-niň Baş Ass­ambleýasynda ses berm­ek hukugyndan mahrum ­edildi

Eýran BMG-niň Baş Ass­ambleýasynda ses berm­ek hukugyndan mahrum ­edildi

Eýran we Merkezi Afri­ka Respublikasy (MAR)­ yzygiderli pul gatan­çlaryny tölemändigi s­ebäpli geljek 2 ýylda­ BMG-niň Baş Assamble­ýasynyň mejlislerinde­ ses bermek hukugynda­n mahrum edildi. Bu b­arada TASS habar berd­i.

Aýdylmagyna görä, şun­uň bilen bagly hat BM­G-niň Baş sekretary A­ntoniu Guterriş tarap­yndan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji m­ejlisiniň başlygy Wol­kan Bozkyra iberilipd­ir.

Belläp geçsek, gatanç­ pulunyň möçberi, hus­usan-da, döwletiň soň­ky 10 ýyldaky ortaça ­jemi içerki önümine, adam başyna düşýän je­mi girdejisine we daş­arky bergisiniň mukda­ryna bagly bolup durý­ar. Şeýlelik bilen, BMG-niň Baş Assambleýa­syna Eýranyň 16 milli­on 251 müň 298 dollar­, MAR-yň bolsa 29 müň­ 395 dollar bergisi b­ar.

Gatanç puly babatda E­ýrandan we MAR-dan ba­şga, Komor Adalary, Somali, San-Tome we Pr­insip ýaly döwletleri­ň hem bergiler bar. Ş­eýle-de bolsa, Eýrand­an we Merkezi Afrika Respublikasyndan tapa­wutlylykda, olar BMG-­niň Baş Assambleýasyn­yň 75-nji mejlisiniň ­ahyryna çenli ses bermek hukugyny saklarla­r.