Ýaponiýada erkeklere çaga doglandygy üçin rugsat berilmesi ýeňilleşdirilýär

Ýaponiýada erkeklere çaga doglandygy üçin rugsat berilmesi ýeňilleşdirilýär

TASS agentligi Ýaponiýada erkeklere çaganyň dogulmagy bilen bagly rugsada (dekret) çykmagy ýeňilleşdirýän kanunçylyga üýtgeşmeleriň giriziljekdigini habar berýär. Täze kanunçylyk kadalary 2022-nji ýylyň aprelinde güýje girer.

Oňa laýyklykda, iş beriji işgäri işe alanda, onuň çaga dogulmak bilen bagly rugsada çykmak hakynda meýilnamalaryny bilmeli, şeýle-de täze doglan çaga ideg etmek bilen baglylykda, erkekler üçin hem 4 hepdelik dynç alşy üpjün etmeli.
Ýaponiýada aýallar bilen birlikde, erkekler hem çaga dogulmagy bilen bagly bir ýyllyk rugsada çykyp bilýärler. Ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň maglumatlaryna görä, rugsadyň bu görnüşini aýallaryň 83, erkekleriň bolsa bary-ýogy 7 göterimi alýar. Aýtmaklaryna görä, ýapon erkekleriniň köpüsi bu mümkinçilikden peýdalanmakdan utanýarlar.
Ýeri gelende bellesek, şu ýylyň martynda Irlandiýanyň adalat ministri Helen Makentä çaga dogulmak bilen bagly 5 aýlyk rugsada çykmaga rugsat berildi. Ýurduň Konstitusiýasynda syýasatçy zenanlara şeýle rugsada çykmaga rugsat berilmeýändigine garamazdan, häzir ol bu mümkinçilikden peýdalanýar.