Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna berk käýinç yglan edildi

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow Çarymyrat Kakalyýewiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.