W.Putin «Aurus» awtoulaglarynyň önümçiligine badalga berdi

W.Putin «Aurus» awtoulaglarynyň önümçiligine badalga berdi

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Tatarystan Respublikasynda Russiýanyň «Aurus» awtoulaglarynyň tapgyrlaýyn önümçiligine badalga berdi. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

"Aurusyň" köpçülikleýin önümçiligine dabaraly ýagdaýda badalga berlen pursatynda Prezident Wladimir Putin bu awtoulaglaryň tapgyrlaýyn öndürilmeginiň Russiýanyň öndürýän awtoulaglarynyň halkara bazara gatnaşygyny berkitjekdigini aýtdy.
"Aurus" awtoulaglarynyň yzygiderli öndürilmegi rus awtoulaglarynyň halkara bazara bolan gatnaşygyny güýçlendirer we ýokary tehnologiýaly önümleriň eksportyny artdyrmaga mümkinçilik döreder diýip umyt edýäris" diýip, Putin belledi.

Mundan başga-da, Russiýanyň Prezidenti Tatarystanda awtoulag öndürilýän ýeriň işe girizilmeginiň bütin sebitiň ösüşine goşmaça itergi berjekdigini aýtdy.

"Bilýäňizmi näme, men şeýle awtoulaglary sürýärin we özüm kän gezek ruluň başynda oturyp gördüm. Bu - dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli awtoulag" diýip, Putin nygtady.