Plastmassany ýangyja öwürmegiň usuly tapyldy

Plastmassany ýangyja öwürmegiň usuly tapyldy

Alymlar ulanylan plastmassalardan ýangyç öndürmegiň usulyny öwrendiler. Täze usul daşky gurşawyň ýagdaýyny ep-esli gowulaşdyrmaga, geljekde ýangyç we gurluşyk materiallaryny öndürmek üçin çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berer. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Alymlar polietileniň uglewodoroda öwrülmegi üçin amatly şertlerde birnäçe synag geçirmek kararyna geldiler. Olar ulanylan plastmassanyň 90 göterimini uçar ýangyjynyň düzümine öwürmegi başardylar. Özi-de, munuň üçin 60 minutdan köp wagt sarp edilmedi. Synag Selsiýa boýunça 220 gradus temperaturada geçirildi.
Alymlar gaýtadan işlemek prosesini plastmassadan gurluşyk pudagynda ulanyp boljak dürli zatlary, mysal üçin, çalgy materiallary üçin önümleri hem öndürip bolar ýaly tertipde ýola goýup boljakdygyny anykladylar. Olar öz synaglarynda ugleroddan we kümüşsöw-ak reňkli ruteniý metalyndan bolan katalizatory ulandylar. Mundan başga-da, şeýle synaglarda giňden ulanylýan erginler hem işjeň peýdalanyldy.