Apple iPad 2-ni tutuş dünýäde könelen diýip resmi taýdan kabul etdi

Apple iPad 2-ni tutuş dünýäde könelen diýip resmi taýdan kabul etdi

10 ýyldan gowrak wagt ozal Stiw Jobs tarapyndan hödürlenen 2-nji nesliň Apple iPad planşeti tutuş dünýäde könelen diýlip resmi taýdan kabul edildi. Planşet 2011-nji ýylyň mart aýynda görkezilipdi diýip, www.ixbt.com habar berýär.

Apple kompaniýasy iPad 2-ni 2019-njy ýylyň maý aýynda «wintaž we könelen önümleriň» sanawyna goşdy. Şol wagt planşet ABŞ-dan we Türkiýeden başga ähli ýurtlarda könelen diýlip häsiýetlendirilýärdi, emma bu döwletlerde ýerli kanunlar Apple-den ony aktual önüm hasaplamagyny dowam etdirmegi talap edipdi. Geçen hepde Apple özüniň sanawyny täzelemek bilen, planşeti dünýäniň ähli ýurtlarynda könelen diýip belledi.
iPad 2 original iPad-den 33% inçe bolup, birnäçe täze mümkinçiliklere, şol sanda FaceTime jaňlary üçin frontal kamera, giroskopa we CPU tizligi boýunça iPad-de bir kristally ulgamdan iki esse çalt we grafika işlemekde dokuz esse çalt bolan iki ýadroly Apple A5 prosessoryna eýedi. Planşetiň operatiw ýadynyň göwrümi 512 gigabaýt.
Apple öz sanawynda ýedi ýyl ozal çykarylmagy bes edilen önümleri ýerleşdirýär. iPad 2 2014-nji ýylyň 18-nji martynda önümçilikden aýryldy. Sanawdaky önümler Apple we onuň hyzmatdaşlary tarapyndan ulanylyp bilinmeýär.