BAÝDAGYMYZ BUÝSANJYMYZ

BAÝDAGYMYZ BUÝSANJYMYZ

Baýdak – milli gymmatlyk. Sarpasy ýürekde, özi serden belentde göterilýän mukaddeslik.
Baýdak – döwletliligiň nyşany.
Topragyňa söýgi – Watanyň gursakda göterilmegidir. Baýdak – Watanyň elde göterilmegidir.

Baýdak – pederleriň howalasy ýatmaýan ruhy, nesilleriň – geljegine bolan ynamydyr. Baýdagyň mukaddesligi, onuň her bir adam, halk, döwlet üçin näderejede gymmatlydygy hakda täsin ýazgylara gabat gelip bolýar.  Ata Watanyň topragy watanperwer ynsana nähili duýgy berip bilýän bolsa, şol keramat baýdakda hem bardyr. Milli baýdagyň bardygy – döwletiň bardygyny aňladýar. Döwlet bolsa biziň millet, halk hökmünde erkin we garaşsyz ýaşaýandygymyzyň güwäsi.  
Taryhymyzda baýdak hakda ençeme zatlar ýazylan. Harby we adaty ýagdaýlarda ol tug, baýdak, sanjak ýaly atlandyrylypdyr. Meşhur taryhçylarymyz, türkmen soltanlarynyň kätipleri bu gymmatlyk hakda şeýle dil ýarýar: «Her döwletiň ykrar edilen bir baýdagy bardyr. Baýdagyň dowamaty döwletiň dowamlylygy bilen deňdir.  Tagta täze geçen hökümdar özbaşdak baýdak edinmeýär. Ol ata-baba mukaddeslige wepaly bolmalydyr».
Baýdak götermek her kime ynanylmaýar. Baýdak götermek iň uly mertebeleriň, wezipeleriň biri. Ol diňe mert, gaýduwsyz, pähimli, ugurtapyjy, halalhon we wepaly adamlaryň eline berlipdir. Baýdak dik tutulypdyr, çünki ol esgerleri söweşe, ynsanlary beýik işlere ruhlandyrýan gudrat hasaplanylýar. Eliňde baýdak götermek ynsanlykda bir derejedir.
Her bir baýdak özünde haýsy hem bolsa bir çuňňur manyny aňladýan ýazgylary ýa-da şekilleri jemleýär. Biziň bäş gölli, bäş ýyldyzly we ýarymaýly ýaşyl baýdagymyzyň hem özüne ýetik hikmeti bar. Ýaşyl reňk ebediligiň, bakylygyň, joşgunlylygyň reňki hasaplanýar. Ol ýerde türkmeniň köki müňýyllyklara uzaýan arassa ynanç-ygtykady, asyrlara ulaşjak bagtly geljegine bolan ynamy, ömrüniň manysy ýatyr. Ýaşyl tugumyz – ylhamdarymyzdyr. Bizi üstünliklere, ösüşlere, milli buýsanja ruhlandyrýan nazargähimizdir. Döwlet baýdagymyz milletiň bitewiliginiň, garaşsyzlygynyň we döwletiň bitaraplygynyň nyşanydyr.
Goý, belentde pasyrdaýan baýdagy bolan Döwletimiziňem, Döwrümiziňem, geljege ynamly garaýan göwnümiziňem joşguny egsilmesin, pasyrdysy ýatmasyn!