Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze «Azerbaýjan» paromy geldi

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze «Azerbaýjan» paromy geldi

Ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlan täze «Azerbaýjan» paromy Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna geldi.

Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi gurluşyk zawodynda “Azerbaýjanyň Hazar deňiz gämiçilik” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy boýunça guruldy. Ol ýolagçy gatnatmak hem-de demir ýol we awtoulaglary daşamak üçin niýetlenendir.
Uzynlygy 154 metr bolan, 5,54 müň tonna ýük daşamaga ukyply parom ýurdumyza döwrebap tehnikalary getirdi.
Ýurdumyzyň esasy “Deňiz derwezesiniň” düýpli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de täzeden enjamlaşdyrylmagy netijesinde, deňiz ulaglarynda her ýylky ýük daşalyşynyň mukdary barha artýar, şonuň ýaly-da, bu ýere gelýän daşary ýurt gämileriniň sany bolsa köpelýär. Özüniň iş terjimehalyny türkmen portuna ýük getirmekden başlan “Azerbaýjan” paromynyň gelmegi munuň nobatdaky subutnamasy boldy.