Saud Arabystany Haj parzyny berjaý etmegiň şertlerini mälim etdi

Saud Arabystany  Haj parzyny berjaý etmegiň şertlerini mälim etdi

Saud Arabystanynyň Haj we Umra işleri boýunça ministrliginiň beýan etmegine görä, pandemiýa sebäpli şu ýylky haj parzy saglyk we howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda berjaý ediler. Bu barada RBC ýazýar.

Beýanatda Mekge zyýaratynyň şu ýyl zyýaratçylaryň saglygyny we abadançylygyny goramak üçin ähli saglyk, howpsuzlyk we kadalaşdyryjy kadalar hem-de düzgünler bilen geçiriljekdigi aýdylýar. Ministrlik anyk çäreleriň we guramaçylyk meýilnamalarynyň soň yglan ediljekdigini aýtdy.
Bu ýyl Haj parzy 17-nji iýuldan 22-nji iýul aralygynda geçirilip, ýylyň galan böleginde umra amala aşyrylar.
Ýatlatsak, 2020-nji ýylda Saud Arabystany daşary ýurtly zyýaratçylar üçin haj parzyny ýatyrdy. Diňe patyşalygyň çäginde bolanlara parzy berjaý etmäge gatnaşmaga rugsat berildi. Mundan başga-da, gatnaşyjylaryň sany müň adam bilen çäklendi.