R.Meredow we S.Berdimuhamedow HHR-iň daşary işler ministri bilen duşuşdy

R.Meredow we S.Berdimuhamedow HHR-iň daşary işler ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna saparynyň birinji gününde – 10-njy maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň Başlygy S.Berdimuhamedowyň HHR-iň Döwlet Geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy geçirildi.

Hytaýyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, duşuşygyň barşynda taraplar iki döwletiň arasyndaky syýasy gepleşikleriň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler.
Gepleşikleriň barşynda halkara we sebit gün tertibiniň esasy ugurlary, şeýle-de halkara maglumatlary we bilogik howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir hatarda, özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara toparyň türkmen tarapyndan Başlygy hökmünde S.Berdimuhamedow iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda gaz, maliýe we maýa goýum hyzmatdaşlygy, saglygy goraýyş ulgamlardaky gatnaşyklary belledi.

Ulag, aragatnaşyk, söwda we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly işjeň pikir alşyldy.
Taraplar medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ilerletmek meselelerini belläp geçdiler.
Mundan başga-da, türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň HHR-iň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi.