Alymlar has gaharjaň itleriň tohumlaryny kesgitlediler

Alymlar has gaharjaň itleriň tohumlaryny kesgitlediler

Finlýandiýaly alymlar iň gaharjaň itleri we olaryň bolşuna täsir edýän faktorlary kesgitlediler. Bu barada msn.com habar berdi.

"Naked Science" şunuň bilen baglanyşykly geçirilen ylmy iş hakynda gysgaça beýan etdi. Barlagyň dowamynda Helsinki uniwersitetiniň alymlary 9270 sany itiň maglumatlaryny öwrendiler. Olaryň 1791-si adamlara gaharly çemeleşdi. Barlagda üýrmek, hyrlamak we dişlemek agressiw häsiýetiň alamatlary hasaplandy.
Anyklanylmagyna görä, itleriň gaharjaňlygyna birnäçe faktorlar täsir edýän bolup çykdy. Mysal üçin, garrylyk, jyns (erkek), gorky, uly bolmadyk göwre, beýleki itler bilen aragatnaşygyň bolmazlygy, "ilkinji öý haýwany effekti" hem-de tohum. Alymlar köplenç garry we kiçeňräk itleriň gaharjaň bolýandygyny aýtdylar. Iň “erbet” tohumlar hökmünde bolsa şeltler, pudeller, toý-terýerler we swergşnausserler görkezildi.